top of page

רח' הצנחנים 20 דירה 14 קומה 6 רחובות

טלפון בארץ: 054-4258464

טלפון מחו"ל:  972-54-4258464+

טיפול רגיש תרבות

מה הוא טיפול רגיש-תרבות?

פרסמתי ב-1993 עבודת תיזה* בנושא טיפול רגיש-תרבות. הנושא היה אז כבר נדוש בארה"ב אבל טרם דובר רבות בארץ. מאז מקובל וידוע גם בארץ שהטיפול בבעיות המורכבות של עמקי הנפש של האדם לא יכול להיות אחיד וחייב להתתחשב ברקע ובתרבות של המטופל. על המטפל לכבד את האמונות והמנהגים של המטופל ולהימנע מכל סוג של שיפוטיות. למדתי רגישות כאשר התחלתי לעבוד כעובד סוציאלי בעיירות פיתוח ומושבים בדרום הארץ, בקליטת העלייה האתיופית ובעבודת רבת שנים עם מטופלים דתיים וחרדים , חסידים ובני הישיבות הליטאיות. תיעדתי את עבודתי עם האוכלוסייה האתיופית במאמר** שהתפרסם ב-1989, ופירטתי פרמטרים והצעות לטיפול רגיש-תרבות בארץ במאמר*** שהתפרסם בביטאון איגוד העובדים הסוציאליים ב-1999. 

--------------------------------------------------

פרטי תיזה: Greenwald, Baruch, The Influence of Ethnic-Cultural Sensitivities of Rehabilitation Counselors on Treatment Process and Outcome,  M.A. Thesis, Paul Baerwald School of Social Work, The Hebrew University of Jerusalem, 1993. 

** Greenwald, Baruch. "Religious and Cultural Change: A Case Study of an Ethiopian Jewish Priest." Journal of Jewish Communal Service. Fall 1989: 92-96.

*** גרינוולד, ברוך, וחקלאי, אבינעם: "שירות סוציאלי אתני-תרבותי: דגם מתאים לישראל?" מידעו"ס בטאון איגוד העובדים הסוציאליים 25. ספטמבר 1999, עמ' 45-48.

bottom of page